Rødboka Vilkår & Betingelser

Version v1222

De følgende lisensvilkårene (heretter «Lisensavtalen») regulerer Kundens bruk av Rødboka AS’, en del av Autovista Group («Rødboka») dataprodukter og -abonnementer («Produkter»). Kunden og Rødboka omtales i det videre i fellesskap som Partene, hver seg en Part.

These licence terms (the “Licence Agreement”) govern the use by Customer of the data products and subscriptions (“Products”) of Rødboka A.S., a part of the Autovista Group (“Rødboka ”). The Customer and Rødboka are referred to hereafter jointly as the Parties, each a Party.

1. BESTILLINGER

1.1 Kunder kan bestille Produkter ved å fylle ut Rødbokas skriftlige bestillingsskjema, eller ved hjelp av elektroniske bestillingsverktøy på Rødbokas nettsider (så fremt slike elektroniske bestillingsverktøy er tilgjengelige i det land Kunden er lokalisert), heretter kalt en «Bestilling». Bestillinger må aksepteres av Rødboka. Rødbokas aksept kan gis ved at tilgang til Produkter gis. Aksepterte Bestillinger anses uten videre for å inkorporere, og være underlagt, denne Lisensavtalen samt annen dokumentasjon som det vises til i Bestillingen. Alle andre vilkår og betingelser tidligere gitt i noen Kundes Bestillinger eller andre dokumenter, som det ikke er uttrykkelig henvist til i den foreliggende Lisensavtale, skal ikke lenger være rettslig bindende.

1. ORDERS

1.1 Customer may order Products by placing written, signed orders on a local Rødboka order form, or by placing orders via order-entry tools (where available) on Rødboka web sites (each, an “Order”). Orders are subject to acceptance by Rødboka . Rødboka may accept an order by providing access to Products. Accepted orders will be deemed to incorporate and be subject to this Licence Agreement, as well as any other documentation referenced in the Order. All other terms and conditions contained in any Customer purchase order or other document not expressly referenced in this Licence Agreement will have no effect.

2. TILGANG TIL PRODUKTER

2. ACCESS TO PRODUCTS

2.1 Ved å gi Kunden en brukerkonto, innloggingsinformasjon eller tilgang til Rødbokas Produkter på annen måte, anses slik tilgang til Produkter for å være gitt på det vilkår at Kunden overholder vilkårene i denne Lisensavtalen. Ved benyttelse av Produktene aksepterer Kunden å være bundet av og overholde vilkårene i Lisensavtalen og annen dokumentasjon som det vises til i den konkrete Bestillingen.

2.1 In providing Customer with an account, any access credentials or other access to Products, Rødboka grants access to the Products subject to Customer complying with the terms specified in this Licence Agreement. By using the Products, Customer agrees to comply with and be bound by this Licence Agreement, and any other documentation referenced in the particular Order

2.2 Rødboka kan til enhver tid, innenfor denne Lisensavtalens omfang, trekke et Produkt fra Rødbokas tilbudte produkter. I så fall skal Rødboka enten (i) erstatte nevnte Produkt med et erstatningsprodukt, eller levere den angjeldende data via et alternativt medium, såfremt erstatningsproduktet eller det alternative medium gir Kunden den i all hovedsak samme kapasitet og/eller data; eller (ii) tilbyr Kunden en refusjon av sitt Vederlag på en pro rata-basis for de Produkter som er trukket.

2.2 Rødboka may, at any time during the term of this Licence Agreement, withdraw a Product from general availability and, at Rødboka ’s option, either (i) replace it with an alternative product or deliver the applicable data through an alternative medium, provided that the replacement product or medium shall deliver materially the same capability and/ or data to the Customer; or (ii) provide a pro rata refund of the Fee relating to the withdrawn Product.

3. FAKTURERING OG BETALINGSVILKÅR

3. INVOICING AND PAYMENT

3.1 Rødboka skall fakturere Kunden for de priser og i den valuta som er spesifisert i Bestillingen («Vederlag»). En faktura forfaller 30 dager etter fakturadatoen («Forfallsdato»). Priser er underlagt MVA og annen skatt og avgift som påligger Kunden.

3.1 Rødboka shall invoice the Customer all prices specified in the Order. Invoices are payable within 14 days of the date of the relevant invoice in the currency stated in the Order. Prices are subject to VAT and any other tax or duty payable by Customer.

3.2 Hvis Kundens betaling av Vederlaget uteblir iht. punkt 3.1 over skal Rødboka ha rett til å: (i) fakturere Kunden for påløpte administrasjons- og bankkostnader, den rente som til enhver tid er høyest av en månedlig rente à 4 prosent eller forsinkelsesrenter etter Forsinkelsesrenteloven; (ii) suspendere enhver tilgang eller lisens gitt til Kunden, inntil den tid Kunden innbetaler Vederlaget samt de kostnader som følger av punkt 3.2 (i); (iii) tilbakeholde levering av ytterligere Oppdateringer eller tilgang til produkter inntil alle mellomværender mellom Kunden og Rødboka er oppgjort; og/eller (iv) heve Lisensavtalen.

3.2 If Customer fails to make any payment when due Rødboka reserves the right to: (i) charge Customer any administration and bank charges, and interest (as well after as before judgment) from the due date until payment at the rate of 4% per month or at the rate of the penalty interest applicable according to the Norwegian Act on Interest on Overdue Payments (Nrw. ”forsinkelsesrenteloven”), whichever is the greater; (ii) suspend any and all licences granted to Customer until it has made payment in full; (iii) withhold delivery of any further Updates or access to Products until such time as all arrears have been settled; and/or (iv) terminate the Licence Agreement.

3.3 Rødboka skal ha rett til å justere Vederlaget årlig, såfremt Rødboka skriftlig varsler Kunden om dette innen 90 dager før den inneværende perioden under Lisensavtalen utløper, forutsatt at Kunden ikke gir skriftlig varsel om oppsigelse av avtalen senest innen 60 dager før slutten av det aktuelle abonnementsåret (når slik oppsigelse skal ha virkning ved den da inneværende perioden). I tillegg, uavhengig av de begrensninger som er angitt i dette punkt 3.3, dog alltid med minimum 3 måneders skriftlig varsel, skal Rødboka kunne justere vederlaget for Kjøretøyopplysninger og/eller WLTP- datatjenester til enhver tid, dersom underleverandører av de nevnte har økt eller kommer til å øke sitt vederlag angjeldende Kjøretøyopplysningssjekker og/eller WLTP-datatjenester overfor Rødboka.

3.3 Rødboka shall be entitled to increase prices at yearly intervals on each anniversary of the Licence Agreement, if it notifies Customer in writing, at least 90 days before the expiry of the then-current term of the Licence Agreement, and Customer does not give written notice of termination of the contract at least 60 days before the end of the current subscription year, such termination to take effect at expiry of the then current term. Notwithstanding the foregoing, and subject always to 3 months’ written notice, Rødboka shall be entitled to increase any fees for VIN and/ or WLTP data services at any time in the event that any applicable vehicle manufacturer increases its fees for VIN look-ups and/ or WLTP data services to Rødboka.

4. KONFIDENSIALITET

4. CONFIDENTIAL INFORMATION

4.1 All informasjon angjeldende virksomheter som gis av Rødboka skal anses for å være Konfidensiell. Med unntak for de formål som er angitt i Bestillingen som Tillatte Formål skal Kunden: (i) holde Produkter og all informasjon deri Konfidensielt, og begrense ansattes, agenters eller underleverandørers tilgang til disse; (ii) umiddelbart varsle Rødboka dersom Kunden blir bevisst på at ikke-autorisert bruk eller tilgang til produkter eller Konfidensiell informasjon av en tredjepart foreligger; (iii) iverksette ethvert tiltak påkrevd for å beskytte den Konfidensielle informasjonen eller de Immaterielle Rettigheter som Rødboka har til Produkter; og (iv) iverksette ethvert tiltak påkrevd for å forsikre seg om at Kundens ansatte, agenter og underleverandører opptrer i samsvar med dette punkt 4.

4.1 Any and all business-related information provided by Rødboka shall be deemed to be confidential information. Subject only to the Permitted Use specified in the Order, Customer shall: (i) keep Products and any information contained therein confidential and limit access to Products to those of its employees, agents and sub-contractors who have a need to know; (ii) notify Rødboka immediately if it becomes aware of any unauthorised use of or access to any Products or confidential information by any third party; (iii) take all steps necessary to protect the confidential information or Intellectual Property Rights of Rødboka in Products; and (iv) take all such steps as are necessary to ensure compliance by its employees, agents and sub-contractors with the provisions of this clause 4.

5. DATALISENS

5. DATA LICENCE

5.1 Såfremt Vederlaget betales i henhold til Lisesensavtalen, og vilkårene i dette punkt 5 samt andre lisensvilkår og -begrensninger angitt i de konkrete Produktbeskrivelser overholdes, gir Rødboka til Kunden en ikke-overdragbar, ikke-underlisensierbar, ikke-eksklusiv, rett til å benytte Produkter og dokumentasjon under denne Lisensavtalen til interne formål i Kundens virksomhet (opp til den kapasitet som er angitt under denne Lisensavtalens tidsmessige omfang). Slike interne formål skal omfatte deling av individuelle datautdrag angjeldende konkrete motorkjøretøy til Kundens kunder (tredjeparter). Kunden skal i alle andre tilfeller sørge for at ingen tilgang gis til vesentlige og/eller hele Produktet eller dets tilknyttede databaser. Med unntak av de begrensede lisensrettighetene uttrykkelig nevnt i denne Lisensavtalen beholder Rødboka enhver rettighet i og til produktene og dertil tilknyttet dokumentasjon, samt alle modifikasjoner gjort på disse, herunder titler, eierskap, immaterielle rettigheter og andre rettigheter.

5.1 Subject to payment of all applicable Prices and compliance with the terms of this clause 5 and any other licence terms and restrictions in the applicable product description, Rødboka grants Customer a non-sublicenseable, non-exclusive, non-transferable licence to use Products and documentation provided under this Licence Agreement for Customer’s internal business purposes at the indicated capacity levels for the duration of the Licence Agreement. Such internal business purposes shall include the sharing of individual data extracts relating to specific vehicles to its third party customers, but Customer shall not otherwise allow access in any way to substantial or whole parts of the Product or related databases. Except for the limited licence rights expressly granted in this Licence Agreement, Rødboka reserves all rights in and to the Products and documentation and any modifications thereto, including title, ownership, intellectual property rights, and any other rights and interests.

5.2 I de tilfeller der Produkter leveres via en nettbasert tilgangsløsning eller web-plattform kan Kunden gjøre bruk av Produktet på flere enheter eller servere, så lenge det antall lisenser og/eller angitte maksvolum for Produkter ikke på noe tidspunkt blir overskredet.

5.2 Where Products are delivered through an online access or web application platform Customer may access and use the Product on multiple devices or one or more servers, so long as the specified number of licences or volumes for the Product are not exceeded at any given time.

5.3 I de tilfeller der Produkter levers som rådata i et flatt format via (S)FTP eller e-post kan kunden inkorporere og bruke hvert kopi av Produktet på Kundeplattformen(e) angitt i Bestillingen, såfremt (om ikke Rødboka på forhånd skriftlig har samtykket til annet) Kunden ikke (i) benytter Produktet på noen andre plattformer eller systemer; (ii) benytter Produktet på Kundeplattformen/Kundeplattformer med et større volum, om ikke Rødboka på forhånd har avgitt sitt skriftlige samtykke og Kunden har betalt eventuelle dertil relaterte lisenskostnader; eller (iii) tillate at noen tredjepart eller nærstående part benytter seg av Produktene.

5.3 Where Products are delivered as raw data in a flat format via (S)FTP or email, Customer may incorporate and use each copy of the Product on the Customer Platform(s) specified in the Order provided that, unless otherwise agreed in writing by Rødboka , Customer does not (i) use the Product on any additional platforms or systems; (ii) use the Product on the Customer Platform(s) with a larger volume without Rødboka ’s prior written consent and payment of any applicable licence fees; or (iii) permit use by any other related or third party entity.

5.4 I de tilfeller der Produkter leveres via en web-løsning kan Kunden gjøre bruk av Produktene, begrenset til eventuelle maksvolum angitt i Bestillingen. Ytterligere bruk av Produktene ut over det maksvolum som Partene er enige om vil bli belastet til de prisrater for ytterligere bruk som er spesifisert i Bestillingen, eller Rødbokas standardpriser for slik ytterligere bruk dersom slik spesifisering i Bestillingen ikke foreligger. Kunden skal overholde og innrette seg i henhold til de vilkår for integrering som Rødboka krever i sin integrasjonsdokumentasjon. Bestillinger gjort via web-løsning kan kun knytte seg til ett individuelt motorkjøretøy.

5.4 Where Products are delivered via a web service, Customer may access the Products subject to any volume limits specified in the Order. Any usage in excess of any agreed volumes will be charged at the additional transaction fee rates specified in the Order, or if none are specified, Rødboka ’s then current standard pricing for such transactions. Customer shall comply with any integration requirements specified in any applicable integration documentation provided by Rødboka from time to time. Web Service transactions may only refer to individual vehicles. Bulk queries are not permitted.

5.5 Kunden aksepterer å avstå fra å: (i) dekompilere, dele opp eller foreta omvendt konstruksjon (reverse engineering) på Produktene; (ii) endre, modifisere eller skape avledete verker basert på dataen eller dokumentasjonen; (iii) slå sammen Produktene med noen annen software enn det som uttrykkelig fremgår i dokumentasjonen; (iv) bruke, kopiere, selge, underlisensiere, lease, leie ut, låne, gi tilgang til, videreformidle eller på annen måte overføre Produktene eller dokumentasjon, med unntak av det som uttrykkelig tillates under denne Lisensavtalen; (v) distribuere eller på noen annen måte tillate at Produktene eller dokumentasjonen, i hvilket som helst format, brukes av timesharing-virksomheter, tjenestebyråer, nettverker eller på andre måter som det ikke gjøres rede for i dokumentasjonen, eller (vi) tillate eller på annen måte medvirke til at en tredjepart gjør noe av det ovennevnte.

5.5 Customer agrees not to: (i) decompile, disassemble, or reverse engineer the Products; (ii) alter, modify or create any derivative works based on the data or documentation; (iii) merge the Products with any other software other than as expressly set forth in the documentation; (iv) use, copy, sell, sublicense, lease, rent, loan, assign, convey or otherwise transfer the Products or documentation except as expressly authorized by this Licence Agreement; (v)  distribute, disclose or allow use of the Products or documentation, in any format, through any timesharing service, service bureau, network or by any other means not provided for in the documentation; or (vi) permit or encourage any third party to do any of the foregoing.

5.6 Opphavsretten til bilder av motorkjøretøy tilhører opphaveren eller rettighetshaveren til opphavsrettene. Rødboka gir ikke Kunden noen rett til å benytte slike bilder; Rødbokas tjenesteytelse er begrenset til å tilby en lenke fra Produktene til slike bilder. Slike lenker kan Kunden kun bruke i sammenheng med Produktene og kun på nett dersom ingen reproduksjon finner sted, annet enn nødvendige, midlertidige kopier i hurtigminnet. Ytterligere bruk av bildene, elektronisk eller ved fysisk materiale, er ikke tillatt. Rødboka kan trekke tilbake lenkene til bildene til enhver tid, og kan kreve at Kunden avslutter enhver fremtidig bruk av lenkene dersom ovennevnte opphaver eller rettighetshaver krever det. I slike tilfeller skal Rødboka, etter eget skjønn og på eget initiativ, forsøke å gjøre andre bilder tilgjengelige for Kunden.

5.6 Rights to vehicle images belong to their creator or rightsholder. Rødboka grants to Customer no rights to use such images; Rødboka ’s service in relation to images is limited to providing a link from the Products to the images. Such links may only be used in conjunction with the Products and only online without undertaking any reproductions, other than necessary transitory copies in the cache memory. Further use of the images in electronic mailings or printed materials is prohibited. Rødboka may withdraw the links to the images at any time, and any further use of the links by Customer must cease if the image rightsholder so requires. In such circumstances, Rødboka will at its sole discretion attempt to make other images available to Customer

5.7 Kunden kan skape et rimelig antall arkiv- og backup-kopier av Produktene og dokumentasjonen, såfremt samtlige opphaveres og/eller rettighetshaveres rettigheter, navn og logo fremgår og er duplisert på slike kopier.

5.7 Customer may create a reasonable number of archival and backup copies of the Products and documentation, provided all proprietary rights notices, names and logos are duplicated on such copies.

5.8 Rødboka eller Rødbokas representanter og/eller profesjonelle rådgivere (underlagt taushetsplikt) skal ha rett på tilgang til Kundens lokaler i åpningstiden og benytte seg av alle datasystemer og fasiliteter, for å inspisere og kopiere sammensatte data (records) samt annen informasjon i andre informasjonsbærere som må anses nødvendig for å kontrollere at Kunden overholder Lisensavtalen. Slik undersøkelse forutsetter at Kunden gis rimelig advarsel, og at Kundens eventuelle konfidensialitetsforpliktelser overfor tredjeparter overholdes. Kostnader knyttet til Rødbokas undersøkelser, samt erstatning for eventuelle tap, skal kunne avkreves Kunden dersom det avdekkes vesentlige brudd på Lisensavtalen.

5.8 Rødboka (or any of its representatives or professional advisers, who are bound by professional obligations of confidentiality) shall have the right, on providing reasonable notice to Customer, to enter Customer’s premises during business hours and use all computer systems and facilities for the purpose of inspecting and copying any records or other information in any medium as reasonably necessary to monitor Customer’s compliance with the Licence Agreement, subject to Customer’s obligations of confidentiality to third parties. In the event of material non-compliance by Customer being detected, Rødboka shall be entitled to recover the costs of the audit, in addition to any other damages which may be recoverable.

5.9 Kunden skal innhente Kundens og Kundens klienters Personopplysninger og konfidensiell informasjon om deres virksomhet. Kunden skal gi Rødboka alle rettigheter som behøves for at Rødboka kan innhente nevnte opplysninger gjennom sin dokumenthåndteringsprogramvare (DMS), samt prosessere, behandle og videreutvikle nevnte opplysninger. Rødboka skal utarbeide dokumentasjon som i nærmere detalj utdyper hvilke typer av opplysninger Rødboka innhenter, prosesserer, behandler og videreutvikler. Rødboka kan dog aldri videreformidle opplysninger som nevnt til noen tredjepart. Rødboka kan dog benytte seg av opplysningene i fullstendig anonymisert form når Rødboka utøver sin virksomhet overfor tredjeparter.

5.9 Customer shall obtain and shall grant the rights and licenses to Rødboka in order for Rødboka to obtain, via its DMS software, the right to obtain and process (amend and further develop) Customer’s and Customer’s clients’ personal data and confidential business information. Personal data documentation of Rødboka in force from time to time shall explain the types of personal data and confidential business information in more detail. However, Rødboka may never divulge such personal data or confidential business information to third parties but Rødboka can only utilize the same in fully anonymous form when conducting business with third parties.

6. KUNDENS SKADESLØSEHOLDELSE

6. INFRINGEMENT DEFENCE AND INDEMNIFICATION

6.1 Rødboka garanterer at Produktene ikke krenker noen tredjeparters Immaterielle Rettigheter. Rødboka lover således å holde Kjøper skadesløs fra og mot idømte erstatningskrav eller som ved forlik avtales betalt til nevnte tredjeparter, ved eventuelt brudd på Rødbokas garanti som nevnt i dette punkt 6.1. Nevnte skadesløsholdelse forutsetter at (i) Kunden varsler Rødboka om et slikt krav når Kunden får kunnskap om et slikt; og at (ii) Kunden gir Rødboka eneretten til å håndtere og imøtegå kravet, herunder retten til å inngå forlik eller iverksette rettslige skritt. I anledning (ii) skal Kunden gi Rødboka den assistanse og informasjon som anses nødvendig for å håndtere og imøtegå kravet, mot rimelig kompensasjon fra Rødboka.

6.1 Rødboka warrants that Products do not infringe any Intellectual Property Rights of any third party. Rødboka agrees to indemnify and hold Customer harmless from and against any damages awarded or agreed to be paid to any third party arising out of Rødboka ’s breach of the foregoing warranty, provided that (i) Customer gives notice to Rødboka of any such claim forthwith upon becoming aware of it; and (ii) Customer gives Rødboka sole conduct of the defence to any such claim and gives to Rødboka such assistance as it shall reasonably require (at the expense of Rødboka ) in respect of the conduct of the said defence.

6.2 Dersom et garantibrudd som nevnt i punkt 6.1 foreligger skal Rødboka, for egen regning, ha rett til å kunne sørge for at Kunden får retten til å fortsette å utøve rettighetene gitt heri knyttet til Produktene, eller å erstatte eller modifisere Produktene på Rødbokas regning, slik at Kundens utøvelse av sine rettigheter under Lisensavtalen ikke lenger krenker noen tredjeparters Immaterielle Rettigheter. Beføyelsene angitt i punkt 6.1 og 6.2 skal være de eneste tilgjengelige for Kunden. Rødboka skal således ikke kunne holdes ansvarlig overfor Kunden på grunnlag som ellers ville fulgt av norsk fravikelig kontraktsrett eller kontraktsrettslige prinsipper.

6.2 In the event of such a breach, Rødboka may, at its expense, procure for Customer the right to continue exercising the rights granted hereunder with respect to Products or replace or modify Products at Rødboka ’s sole expense to make Customer’s exercise of its rights under the Licence Agreement non-infringing. The remedies foreseen in clauses 6.1 and 6.2 shall be the sole remedies available to Customer and Rødboka shall have no further liability to Customer.

7. GARANTIER OG GARANTIBEGRENSNINGER

7. WARRANTIES AND LIMITATIONS

7.1 Rødboka garanterer at (i) Produktene har blitt kompilert med aktsomhet og i henhold til god sedvane i bransjen, og skal således være formålstjenlige. Kunden anerkjenner at Rødboka vil etter beste evne aktsomt forsøke å estimere nåværende og fremtidige verdier eller på annen måte gi informasjon, men at Rødboka ikke garanterer for verdiene eller dataenes treffsikkerhet, fullstendighet eller riktighet; Kunden må følgelig anse estimatene som veiledende indikasjon. Videre garanterer Rødboka at (ii) Rødboka vil, over hele Lisensavtalens kontraktsperiode, bestrebe seg på korrigere feil i Produktene snarest etter at slike feil har blitt varslet til Rødboka ved å inkludere en korreksjon i den neste avtalte levering eller Oppdatering av Rødbokas Produkter (når anvendelig).

7.1 Rødboka warrants that (i) Products have been compiled using reasonable skill and care in accordance with good industry practice. Customer acknowledges that when estimating present and forecasting future values or providing any other information, Rødboka will use reasonable skill and care, but that Rødboka does not warrant the accuracy, completeness, or correctness of any particular values or data which Customer shall treat as guiding indications only; (ii) it will during the term of the Licence Agreement use reasonable endeavours to correct any errors notified to it in Products promptly, where appropriate by including a correction in the next scheduled release or Update of Products.

7.2 Rødboka garanterer ikke for (i) Produktenes feilfrihet eller at det ikke skal foreligge mangel på informasjon deri. Rødboka garanterer intet i relasjon til (ii) Produkter hvis data er levert fra tredjeparter. I anledning (ii) garanterer Rødboka kun at Rødboka aktsomt har kopiert eller importert slik informasjon på en korrekt måte fra originalkilden; dersom det foreligger teknisk feil i Produktene skal Rødboka, såfremt Rødboka blir varslet i henhold til vilkårene i Lisensavtalen, undersøke feilen og, dersom feilen kan gjenskapes eller på annen måte bekreftes for å utgjøre en feil, iverksette de tiltak som Rødboka anser hensiktsmessig for å avhjelpe situasjonen under forholdene.

7.2 Rødboka gives no warranty as to i) freedom from defects of information or (ii) data supplied by third parties and incorporated by Rødboka into Products and warrants only that it has used reasonable endeavours to copy or import such information correctly from its original source; In the event of any technical error in the Products, subject to being notified in accordance with the Licence Agreement, Rødboka will investigate the error and, if the issue can be replicated or otherwise confirmed by Rødboka as an error, Rødboka will take such action as it considers appropriate in the circumstances to remedy the situation.

7.3 Garantiene angitt i denne Lisensavtalen er eksklusive, og skal anses for å erstatte enhver annen garanti, krav eller tilsagn vedrørende Produktenes kvalitet, tilstand eller egnethet som ellers ville fulgt av norsk fravikelig kontraktsrett eller kontraktsrettslige prinsipper, sedvane, handelsskikk mv.

7.3 The warranties set out in this Licence Agreement are exclusive of and in lieu of all other warranties, conditions, terms, undertakings and obligations implied by Norwegian contract law, Norwegian general principles of contract law, custom, trade usage, course of dealing or otherwise which relate to the quality, condition and fitness for any purpose of Products.

8. ANSVARSBEGRENSNING

8. LIMITATION OF LIABILITY

8.1 Punkt 8 i denne Lisensavtalen regulerer Rødbokas ansvar (herunder ansvaret for handlinger og unnlatelser foretatt av Rødbokas ansatte, agenter, underleverandører og kontraktsmedhjelpere) vedrørende Rødbokas obligatoriske forpliktelser under Lisensavtalen herunder kontraktsansvar. Kunden bes derfor gjennomgå dette punktet nøye.

8.1 This clause 8 applies to Rødboka ’s liability (including any liability for the acts and omissions of its employees, agents and sub-contractors) in respect of any breach of its contractual obligations arising under any Licence Agreement and any representation, statement or tortious act or omission including negligence and any other form of liability, and Customer’s attention is in particular drawn to the provisions of this clause 8.

8.2 Rødbokas ansvar overfor Kunden skal ikke begrenses ved (i) død eller personskade som er direkte konsekvens av Rødbokas uaktsomhet, (ii) svindel, (iii) forsettlig eller grovt uaktsom fremferd, (iv) brudd på punkt 6.1 over, eller (v) for de tilfeller der preseptoriske rettsregler medfører at Rødbokas ansvar ikke kan begrenses ved avtale.

8.2 Rødboka ’s liability to Customer will not be limited for (i) death or personal injury resulting from Rødboka ’s negligence, (ii) fraud, (iii) wilful or grossly negligent behaviour (iv) a breach of the warranty in clause 6.1 or (v) any other matter for which liability cannot as a matter of applicable mandatory law be limited.

8.3 Med unntak av det som fremgår i punkt 8.2 skal Rødbokas samlede ansvar overfor Kunden være begrenset til et beløp tilsvarende det samlede Vederlaget som kunden skal betale for de Produktene som det ansvarsbetingende forhold knytter seg til over en 12-måneders periode.

8.3 Subject to clause 8.2, Rødboka ’s entire liability shall be limited to an amount equal to the aggregate of the Fee paid or due to be paid for the Product concerned in respect of the 12 month period in which the liability arose.

8.4 Med unntak av det som fremgår i punkt 8.2 skal Rødboka ikke kunne holdes ansvarlig overfor Kunden for (i) tap som omfattes av lov av 13. mai nr. 27 om kjøp § 67 annet ledd, og (ii) tap av forretningsmulighet, fortjeneste, goodwill eller data. Begrensningene i (i) og (ii) skal omfatte tap som Kunden har lidt som resultat av at en tredjepart har tatt rettslige skritt mot Kunden, selv slike tap måtte anses som påregnelige for Rødboka.

8.4 Subject to clause 8.2, Rødboka shall not be liable to Customer for (i) any loss of profits, business, anticipated savings, goodwill, data or other such loss; or (ii) any type of special indirect or consequential loss or damage; in each case including loss or damage suffered by Customer as a result of an action brought by a third party and even if such loss was reasonably foreseeable or Rødboka had been advised of the possibility of Customer incurring the same.

8.5 Rødboka skal under denne Lisensavtalen eller dens materie ikke være erstatningsansvarlig overfor noen andre enn Kunden.

8.5 Rødboka will not be liable to any person other than Customer in connection with this Licence Agreement or its subject-matter.

9. LOVVALG OG JURISDIKSJON

9. GOVERNING LAW

9.1 Lisensavtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister i anledning Lisensavtalen eller dens materie skal løses for de alminnelige domstoler, med Oslo tingrett som partenes eksklusive, avtalte verneting.

9.1 This Licence Agreement shall be subject to, interpreted and construed in accordance with the substantive laws of Norway without any reference to its conflict of law statutes. Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to this Licence Agreement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the ordinary courts, with Oslo Tingrett as the parties’ agreed venue.

10. KONTRAKTSPERIODE, HEVING OG OPPSIGELSE

10. TERM & TERMINATION

10.1 Lisensavtalen skal tre i kraft på ikrafttredelsesdatoen, og skal, om ikke annet er spesifisert i bestillingen, løpe i 12 måneder, og skal deretter forlenges for nye 12 måneder. Hver av partene kan si opp Lisensavtalen med virkning fra slutten av den inneværende perioden ved å gi skriftlig varsel om oppsigelse til motparten senest innen 60 dager før utløpet av den inneværende perioden.

10.1 The Licence Agreement shall enter into force on the Commencement Date and unless otherwise specified in the Order shall have an initial duration of 12 months, continuing in force thereafter for further periods of twelve months. Either party may terminate the Licence Agreement with effect from the end of the then-current period by giving the other party written notice of such termination not less than 60 days before the expiry of the then-current period.

10.2 Lisensavtalen kan sies opp skriftlig på følgende vilkår: (i) av Rødboka, dersom kunden etter å ha mottatt en skriftlig påminnelse, ikke betaler det betalbare beløp under Lisensavtalen eller noen annen gjeld til Rødboka innen 30 dager etter forfallsdato; (ii) av hver av Partene hvis den andre Parten Vesentlig misligholder du trodde vilkår i lisensavtalen som (i det tilfelle at misligholdet kan repareres) ikke har blitt reparert innen 30 dager etter at en skriftlig henvendelse om reparasjon ble sendt; (iii) hver av Partene dersom den andre Partens generalforsamling eller øverste eiermøte vedtar avvikling av det juridiske subjektet, dersom Parten får sitt bo tatt under konkursbehandling, påbegynner gjeldsforhandling etter gjeldsforhandlingsloven, eller iverksetter annen gjeldsrestrukturering (kapitalforhøyelser ved gjeldskonvertering ikke omfattet); (iv) av Rødboka dersom Kunden misligholder noen av vilkårene under Lisensavtalen, og misligholdet ikke er reparert innen ti (10) virkedager etter mottakelse av en skriftlig notis som er så detaljert som det med rimelighet kan kreves, og (v) av Rødboka dersom Statens vegvesen eller enhver annen av Rødbokas leverandører trekker sitt samtykke til å levere overfor Rødboka.

10.2 The Licence Agreement may be terminated by notice in writing forthwith: (i) by Rødboka , if Customer, having been sent a written reminder, fails to pay any sums payable under the Licence Agreement or any other debt due to Rødboka within 30 days after the due date; (ii) by either party if the other commits any material breach of any term of the Licence Agreement which (in the case of a breach capable of being remedied) shall not have been remedied within 30 days of a written request to remedy the same; (iii) by either party if the other convenes a meeting of its creditors or if a proposal is made for a voluntary arrangement or for any other composition scheme or arrangement with (or assignment for the benefit of) its creditors or if the other shall be unable to pay its debts or if a trustee receiver, administrator or administrative receiver or similar officer is appointed in respect of all or any part of the business or assets of the other or if a petition is presented or a meeting is convened for the purpose of considering a resolution or other steps are taken for the winding up or bankruptcy of the other or for the making of an administration order (otherwise than for the purpose of a solvent amalgamation or reconstruction); (iv) by Rødboka , if Customer breaches any of the licence terms under this Licence Agreement, and has not within ten (10) business days of the date of a reasonably detailed written notice, cured all breaches of licence limitations or restrictions; and (v) by Rødboka , if Statens vegvesen or any supplier of Rødboka withdraws its consent to provide content.

10.3 Oppsigelse av Lisensavtalen skal ikke påvirke påberopelsen av øvrige rettigheter eller beføyelser som en Part kan påberope seg under denne Lisensavtalen, norsk kontraktsrett eller kontraktsrettslige prinsipper. Oppsigelse av Lisensavtalen skal heller ikke påvirke Partenes rettigheter eller forpliktelser som uttrykkelig eller implisitt skal vare ut over Lisensavtalens kontraktsperiode, herunder punkt 4 i denne Lisensavtalen.

10.3 Any termination of the Licence Agreement shall be without prejudice to any other rights or remedies a Party may be entitled to hereunder or at law and shall not affect any accrued rights or liabilities of either Party nor the coming into or continuance in force of any provision hereof which is expressly or by implication intended to come into or continue in force on or after such termination which shall include without limitation clause 4 which shall survive termination of the Licence Agreement by either Party.

10.4 Innen 7 dager etter at Lisensavtalen er sagt opp (hvilket omfatter oppsigelse av retten til å bruke eventuelle backup-kopier) skal Kunden, for Produkter som er ment til å benyttes i samband med datamaskiner, enten returnere eller destruere (etter Rødbokas valg) samtlige kopier av Produktene i Kundens besittelse, samt avgi en bekreftelse på at Kunden har overhold denne forpliktelsen, avgitt fra en rett bemyndiget person i Kundens ledelse.

10.4 Within 7 days of the termination of the Licence Agreement (which shall include termination of the licence to use any back-up copies) Customer shall in the case of Products for use with computer equipment at Rødboka sole option either return or destroy all such copies of Products in its possession or control and a duly authorised officer of Customer shall certify in writing to Rødboka that Customer has complied with this obligation.

11. PERSONVERN

11. DATA PROTECTION

11.1 Begge Partene påtar seg å overholde alle forpliktelser under Europaparlamentets og Rådets forordning 2016/679 («GDPR») og nasjonal lovgivning som gjennomfører statens forpliktelse i henhold til GDPR (samlet omtalt som «Personvernlovgivingen»). Reguleringene i punkt 11 i denne Lisensavtalen fratar ikke Partene noe av det ansvar som pålegges under Personvernlovgivningen.

11.1 Both parties will comply with all applicable requirements of the General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679) and any national implementing laws, regulations and secondary legislation, as amended or updated from time to time (the “Data Protection Legislation”). This clause 11 is in addition to, and does not relieve, remove or replace, a party’s obligations under the Data Protection Legislation.

11.2 Partene anerkjenner at, i anledning Personvernlovgivningen, anses Kunden for å være behandlingsansvarlig og Rødboka for databehandler, slik disse begrepene er definert i Personvernlovgivningen.

11.2 The parties acknowledge that for the purposes of the Data Protection Legislation, the Customer is the data controller and Rødboka is the data processor (where Data Controller and Data Processor have the meanings as defined in the Data Protection Legislation).

11.3 Kunden skal sørge for at den innehar alle nødvendige samtykker og rettslige grunnlag som behøves for å tilrettelegge for lovlig deling av Personopplysninger (slik dette defineres i Personvernlovgivningen) med Rødboka under denne Lisensavtalen, herunder når Kunden legger inn Personopplysninger (herunder, men ikke begrenset til, kundeopplysninger og kjennemerker for motorkjøretøy, forstått som registreringsnummer og chassisnummer)) i Produktene med det formål om å undersøke Produktdataene, eller i annen forbindelse med bruk av Produktene. Kunden forplikter seg til å ikke dele Særlige Kategorier av Personopplysninger (slik dette defineres i Personvernlovgivningen) med Rødboka. Kunden skal holde Rødboka fullstendig skadesløs for brudd på nevnte forpliktelser.

11.3 The Customer will ensure that it has all necessary appropriate consents and notices in place to enable lawful transfer of the Personal Data (as defined in the Data Protection Legislation)to Rødboka for the duration and purposes of this Licence Agreement, including when Customer enters Personal Data (including but not limited to customer details, or a vehicle registration number (VRM) or vehicle identification number (VIN)) into the Products for the purposes of interrogating the Products data, or otherwise in the course of using the Products. The Customer will not transfer any Special Category Data (as defined in the Data Protection Legislation) to Rødboka Customer will indemnify Rødboka fully in relation to any breach of these obligations.

11.4 Rødboka skal kun bruke registreringsnummer og chassisnummer for å identifisere et motorkjøretøy, og loggføre dennes aktivitet til bruk i fakturering, sikkerhetsrevisjon og – inspeksjon, samt for å rapportere til bilprodusenter hvis systemer brukes av Rødboka. Kunden kan notere ned informasjon om sine egne kunder og dertil tilknyttede individer for egne, administrative formål.

11.4 Rødboka shall only process the VRM or VIN to identify a vehicle and to record this activity for invoicing and audit purposes and for reporting to car manufacturers whose systems Rødboka uses. The Customer may also record in Rødboka ’s system the details of its own customers and connected individuals for its own administrative purposes.

11.5 Rødboka skal, med hensyn til Personopplysninger som behandles i forbindelse med utøvelse av Rødbokas forpliktelser under denne Lisensavtalen:

11.5 Rødboka shall, in relation to any Personal Data processed in connection with the performance by Rødboka of its obligations under this Licence Agreement:

11.5.1 kun behandle Personopplysninger for å yte tjenester under Lisensavtalen, og for øvrig kun etter Kundens skriftlige instrukser, såfremt ikke Rødboka forhindres eller vil bli forhindret fra dette ved pålegg fra offentlige myndigheter. I så fall skal Rødboka, så langt det er mulig, gi Kunden rimelig forvarsel. Rødboka skal alltid varsle Kunden dersom instruksene Kunden gir er i strid med Personvernlovgivningen;

11.5.1 process Personal Data in order to provide services under the Licence Agreement and otherwise only on Customer’s written instructions, unless Rødboka is legally compelled by a public authority to process Personal Data for a different reason, in which case Rødboka will notify Customer in advance if Rødboka is not prohibited from doing so. Rødboka shall always give notice to the Customer if its written instructions conflict with the Data Protection Legislation;

11.5.2 sørge for at det foreligger tilstrekkelige og nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre at ikke-autorisert eller ulovlig behandling av Personopplysninger finner sted, herunder mot at tilfeldig tap, ødeleggelse av eller skade på Personopplysninger finner sted, slik at det sikkerhetsnivå som med rimelighet kan kreves er tilfredsstilt, under hensyntagen til den teknologiske utvikling og kostnadene knyttet til slike tiltak. Rødboka skal på forespørsel fra Kunden sende en detaljert beskrivelse av tiltakene til dataprotection@autovistagroup.com;

11.5.2 ensure that it has in place appropriate technical and organisational measures to protect against unauthorised or unlawful processing of Personal Data and against accidental loss or destruction of, or damage to, Personal Data to ensure a level of security for Personal Data appropriate to the risk having regard to the state of technological development and the cost of implementing any measures. Rødboka will provide a detailed description of such measures on request to dataprotection@Rødboka group.com;

11.5.3 sørge for at alt personell med tilgang til og/eller som behandler Personopplysninger er forpliktet til å holde Personopplysningene konfidensielle, også etter Lisensavtalens opphør;

11.5.3 ensure that all personnel who have access to and/or process Personal Data are obliged to keep the Personal Data confidential. This duty of confidentiality shall remain after the termination of the Licence Agreement;

11.5.4 ikke overføre Personopplysninger til land utenfor EØS- området, med mindre Kunden har gitt skriftlige samtykke til det, og følgende vilkår er oppfylt: (i) Kunden eller Rødboka har sørget for nødvendige garantier for overføringen; (ii) den Registrerte (slik dette defineres i Personvernlovgivningen) har håndhevbare rettigheter og tilgang på effektive rettslige hjelpemidler for å ivareta sine rettigheter; (iii) Rødboka overholder dens forpliktelser under Personvernlovgivningen ved å sørge for et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for de Personopplysninger som overføres; og (iv) overholder rimelige instruksjoner som Kunden har gitt på forhånd med hensyn til hvordan opplysningene skal behandles;

11.5.4 not transfer any Personal Data outside of the European Economic Area unless the prior written consent of the Customer has been obtained and the following conditions are fulfilled: (i) the Customer or Rødboka has provided appropriate safeguards in relation to the transfer; (ii) the data subject has enforceable rights and effective legal remedies; (iii) Rødboka complies with its obligations under the Data Protection Legislation by providing an adequate level of protection to any Personal Data that is transferred; and (iv) Rødboka complies with reasonable instructions notified to it in advance by the Customer with respect to the processing of the Personal Data.

11.5.5 bistå Kunden, på Kundens regning, ved å svare på enhver anmodning fra den Registrerte, samt bistå Kunden i å overholde dens forpliktelser under Personvernlovgivningen med hensyn til sikkerhet iht. GDPR art. 32, meldinger til tilsynsmyndigheten iht. GDPR art. 33, underretning til den Registrerte iht. GDPR art. 34, vurdering av personvernkonsekvenser iht. GDPR art. 35 samt drøftinger med tilsynsmyndigheten iht. GDPR art. 36;

11.5.5 assist the Customer, at the Customer’s cost, in responding to any request from a Data Subject and in ensuring compliance with its obligations under the Data Protection Legislation with respect to security (GDPR article 32), breach notifications to the supervisory authority (GDPR article 33), communication of personal data breaches to the data subject (GDPR article 34), impact assessments (GDPR article 35) and consultations with supervisory authorities or regulators (GDPR article 36);

11.5.6 varsle Kunden om eventuelle Brudd på Personopplysningssikkerheten (slik dette defineres i Personvernlovgivningen) uten ugrunnet opphold. Dersom det er sannsynlig at et brudd på Personopplysningssikkerheten medfører en risiko for de registrertes rettigheter og friheter skal varselet til Kunden inneholde den informasjonen som kreves for at Kunden skal kunne gi en utførlig beskrivelse av Personopplysningssikkerhetsbruddet til tilsynsmyndigheten (slik dette defineres i Personvernlovgivningen). Således har Rødboka plikt til å Kunden den informasjon som er påkrevd for at Kunden kan ivareta sin plikt til underretning til tilsynsmyndigheten som nevnt;

11.5.6 notify the Customer without undue delay on becoming aware of a Personal Data breach. If such a breach is likely to imply a risk for the Data Subject’s rights and/or liberties, Rødboka’s notification to the Customer shall contain all information needed so that the Customer can provide a thorough description of the breach to the supervisory authority (all as defined in the Data Protection Legislation). Thus, Rødboka has a duty of providing such information to the Customer, so that the Customer may comply with its aforementioned duty of disclosure to the supervisory authority;

11.5.7 etter skriftlig instruks fra Kunden, slette Personopplysninger og kopier til Kunden dersom Lisensavtalen sies opp (såfremt ikke Personvernlovgivningen eller annen lovgivning påkrever noe annet);

11.5.7 at the written direction of the Customer, delete Personal Data and copies thereof to the Customer on termination of this Licence Agreement unless required by Applicable Law to store the Personal Data;

11.5.8 opprettholde fullstendig og presis dokumentasjon for å kunne dokumentere Rødbokas overholdelse av denne Lisensavtalens punkt 11 samt tilrettelegge for sikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner gjort av Kunden eller Kundens angitte representant; og

11.5.8 maintain complete and accurate records and information to demonstrate its compliance with this clause 11 and allow for audits by the Customer or the Customer’s designated auditor; and

11.5.9 holde Kunden fullstendig skadesløs i relasjon til brudd på noen av forpliktelsene i punkt 11.5.

11.5.9 indemnify Customer fully in relation to any breach of these obligations.

11.6 Kunden samtykker til at Rødboka kan benytte tilbydere av informasjon om registreringsnummer, chassisnummer og kjøretøyopplysninger, samt underleverandører som tilbyr system- support som databehandlere for å behandle personopplysninger under Lisensavtalen. Før Rødboka inngår slik avtale med databehandlere på deres i det alt vesentlige standardvilkår, skal Rødboka underrette Kunden om dette samt Kundens rett til å motsette seg at avtalen inngås. Dersom Kunden ikke motsetter seg endringen, skal Rødboka sørge for å dekke forpliktelsene overfor Kunden i dette punkt 11.6 som om det var Rødboka selv som agerte som databehandler. Således skal Rødboka forbli ansvarlig for handlinger og unnlatelser foretatt av databehandlere som er utpekt av Rødboka.

11.6 Customer consents to Rødboka appointing providers of VRM and VIN data and subcontractors who provide systems support as third party processors of Personal Data under the Licence Agreement. Before Rødboka enters into a written agreement with third-party processors substantially on their standard terms of business, Rødboka shall notify the Customer of the plan to enter into the agreement as well as the Customer’s right to refuse Rødboka to enter into such an agreement. If the Customer does not object, Rødboka shall cover the obligations contained in this clause, and as between Rødboka and Customer, and Rødboka shall remain fully liable for all acts or omissions of any third party processor appointed by Rødboka.

11.7 Hver av Partene kan til enhver tid, dog ikke med mindre enn 30 dagers forvarsel, endre punkt 11 i Lisensavtalen ved å erstatte vilkårene med standard personvernbestemmelser vedtatt av Europakommisjonen eller liknende vilkår som er en del av en sertifiseringsmekanisme. I så fall skal de nye vilkårene vedlegges denne Lisensavtalen.

11.7 Either party may, at any time on not less than 30 days’ notice, revise this clause 11 by replacing it with any applicable controller to processor standard clauses approved by the European commission or similar terms forming part of an applicable certification scheme (which shall apply when replaced by attachment to this Licence Agreement).

12. DIVERSE

12. MISCELLANEOUS

12.1 Rødboka kan transportere denne Lisensavtalen samt enhver Bestilling foretatt i henhold til den (herunder Rødbokas forpliktelser), til ethvert annet selskap i konsern med Rødboka, slik dette defineres i aksjeloven § 1-3. Rødboka har rett til å benytte underleverandører for samtlige av sine forpliktelser under avtalen, men beholder dog ansvaret for oppfyllelsen av disse.

12.1 Rødboka may assign this Licence Agreement and any order hereunder to any of its affiliated entities in the same company group as defined in the Norwegian Private Limited Liability Companies Act § 1-3 (”aksjeloven”) or to any entity to which Rødboka may sell, transfer, convey, assign or lease all or substantially all of the assets or material used in connection with the performance of its obligations hereunder. Rødboka may subcontract any or all of the obligations to be performed by it hereunder, but will retain responsibility for the work.

12.2 Ingen av partene kan holdes ansvarlige for tap eller skade forårsaket på grunn av forsinkelse eller annen unnlatelse av å oppfylle sine forpliktelser i henhold til lisensavtalen hvis dette skyldes forhold utenfor partens kontrollområde. Hvis en slik hendelse skjer utenfor partiets kontrollområde, skal den berørte parten underrette den andre parten om hva som har skjedd. Hvis en slik hendelse fører til at parten ikke kan oppfylle en eller flere av sine forpliktelser i henhold til lisensavtalen i mer enn 6 uker, skal den andre parten ha rett til å si opp lisensavtalen etter skriftlig forespørsel.

12.2 Neither party shall be liable for any loss or damage caused by delay or failure in the performance of any of its obligations under the Licence Agreement where the same is occasioned by a cause beyond its reasonable control. Should any such event occur the party in default shall forthwith give notice to the other detailing the circumstances and if a default shall continue for more than 6 weeks, then the other party shall be entitled to terminate the Licence Agreement by written notice. Neither party shall have any liability to the other party in respect of the termination of the Licence Agreement as a result of such an event.

12.3 Merknader under denne avtalen skal være gyldige hvis de sendes skriftlig (inkludert e-post), til adressen som er oppgitt i Bestillingen, hovedkontoret eller som senere er spesifisert som riktig adresse.

12.3 Any notice to be given to a party under the Licence Agreement shall be in writing (which includes e-mail) addressed to that party at its principal place of business or such other address as may have been specified in the Order or subsequently in writing.

12.4 Det at en Part ikke fremsetter et krav under denne Lisensavtalen skal ikke anses som at kravet er oppgitt eller frafalt. Det at ett enkeltstående krav oppgis eller frafalles uttrykkelig skal ikke medføre at øvrige krav anses oppgitt eller frafalt.

12.4 Failure or delay by either party to exercise or enforce any rights will not be construed as a waiver of its rights under the Licence Agreement or otherwise. No waiver by a party of any breach of the Licence Agreement by the other shall be considered as a waiver of any subsequent breach of the same or any other provision.

12.5 Hvis en bestemmelse i denne Lisensavtalen (eller en del av en bestemmelse) ved dom eller annen rettslig avgjørelse anses for å være ugyldig, skal den bestemmelsen eller delen av bestemmelsen anses for ikke-gjeldende. De øvrige bestemmelser i Lisensavtalen skal således fortsette å være i kraft, upåvirket av at en slik bestemmelse eller del av bestemmelse anses for ikke-gjeldende.

12.5If any provision (or part of a provision) of this Licence Agreement is held by any competent authority to be invalid or unenforceable in whole or in part, that provision or part will be deemed deleted, and the validity of the other provisions of the Licence Agreement and the remainder of the provision in question shall not be affected thereby. The unenforceable provision shall be replaced with a provision that as closely as possible corresponds to the parties’ envisaged economic intent.

12.6 Den ikke-gjeldende bestemmelsen skal erstattes med en bestemmelse som, så langt mulig, samsvarer med Partenes intensjoner.

12.6 This Licence Agreement is the entire agreement and replaces all previous agreements and understandings between the parties relating to the Products.

12.7 Denne Lisensavtalen utgjør avtalen mellom Partene, og erstatter alle tidligere avtaler og/eller enighet mellom Partene angående Produktene.

12.7In the event of any discrepancy between the English and Norwegian version of this Licence Agreement, the Norwegian language version shall prevail.