PRØVEAVTALE


LISENSVILKÅR

Disse Lisensvilkårene, Bestillingsskjemaet, og eventuelle relevante Copyright &; Use notices (tilgjengelig på https://autovistagroup.com/copyright-notices) (til sammen «Prøveavtalen») styrer Kundens bruk av Produktene levert herunder av Rødboka («Autovista»).

LICENSING TERMS

These Licence Terms, the Order Form, and any relevant Copyright & Use notices (available at https://autovistagroup.com/copyright-notices) (together the “Trial Agreement”) governs the use by the Customer of the Products supplied hereunder by Rødboka (“Autovista”).

1. LEVERING AV PRODUKTER.

1. PROVISION OF PRODUCTS.

1.1 Med forbehold om at Kunden betaler hele gjeldende Gebyr innen 10 dager etter enten (i) levering av Produktet eller (ii) tilgang til Produktet, og underlagt Lisensvilkårene i denne Prøveavtalen, gir Autovista kunden lisens til å bruke Produktet som er spesifisert i Bestillingsskjemaet, i løpet av Evalueringsperioden.

1.1 Subject to Customer’s payment in full of any applicable Fee within 10 days following either (i) delivery of the Product or (ii) access credentials being provided to the Product (as the case may be), and subject to the Licence Terms of this Trial Agreement, Autovista licenses Customer to use the Product specified in the Order Form during the Evaluation Period.

1.2 Bestillingsskjemaet angir hvert produkts type (API, applikasjon eller datafeed), eventuelle relevante bruksbegrensninger og maksimalt antall VIN-transaksjoner i løpet av evalueringsperioden (og eventuelle utvidelser av disse) for hver produkttype der VIN-oppslag kan behandles innenfor produktets evner («VIN-terskel»).

1.2 The Order Form sets out each Product’s type (API, Application, or Data Feed), any relevant usage restrictions and the maximum number of VIN transactions during the Evaluation Period (and any extension thereof) for each Product type where VIN look-ups can be processed within the Product’s capabilities (“VIN Threshold”).

1.3 Ved utløpet og/eller avslutningen av evalueringsperioden skal kunden betale Autovistas da gjeldende standard VIN-pris for hver ekstra VIN-transaksjon over VIN-terskelen. Fakturaer utstedt av Autovista skal betales innen 15 dager etter datoen for den aktuelle fakturaen i valutaen som er angitt på fakturaen. Gebyrer er underlagt MVA og eventuelle andre skatter eller avgifter som skal betales av kunden.

1.3 At the expiry and/or termination of the Evaluation Period, Customer shall pay Autovista’s then current standard VIN price for each additional VIN transaction over the VIN Threshold. Invoices issued by Autovista are payable within 15 days of the date of the relevant invoice in the currency stated in the invoice. Fees are subject to VAT and any other tax or duty payable by Customer.

2. INGEN FORPLIKTELSE TIL Å INNGÅ KONTRAKT.

Ingenting i denne prøveavtalen skal forplikte kunden til å kjøpe, eller Autovista til å gi, en full lisens til produktet eller noen del av det utover det som er beskrevet i klausul 3 nedenfor.  Enhver ytterligere lisens for produktet eller deler av det vil være underlagt en separat lisensavtale signert av begge parter.

2. NO OBLIGATION TO ENTER CONTRACT.

Nothing in this Trial Agreement will obligate Customer to buy, or Autovista to grant, a full licence to the Product or any portion thereof beyond that described in clause 3 below.  Any further licence of the Product or portion thereof will be subject to a separate licence agreement signed by both parties.

3. LISENSENS OMFANG OG BEGRENSNINGER.

3. LICENCE SCOPE AND RESTRICTIONS.

3.1 Autovista gir kunden en personlig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv lisens i evalueringsperioden til å bruke produktet til tillatt bruk innenfor territoriet på alle kapasitetsnivåer og/eller lisensnumre som er oppført i bestillingsskjemaet. All annen bruk av produktet, inkludert, men ikke begrenset til, ekstern bruk av produktet, vil automatisk avslutte denne begrensede lisensen.

3.1 Autovista grants to Customer a personal, non-transferable, and non-exclusive licence for the Evaluation Period to use the Product for the Permitted Use within the Territory at any capacity levels and/or licence numbers listed in the Order Form. Any other use of the Product, including but not limited to external use of the Product, will automatically terminate this limited licence.

3.2 I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, godtar kunden å ikke: (i) dekompilere, demontere eller foreta omvendt utvikling av produktene; (unntatt i den grad det er uttrykkelig tillatt i ufravikelig lov); (ii) endre, modifisere eller lage avledede verk basert på dataene eller dokumentasjonen; (iii) slå sammen produktene med annen programvare enn det som uttrykkelig er angitt i dokumentasjonen; (iv) bruke, kopiere, selge, viderelisensiere, lease, leie ut, låne ut, tildele, formidle eller på annen måte overføre produktene eller dokumentasjonen, unntatt som uttrykkelig autorisert av denne lisensavtalen; (v) distribuere, avsløre eller tillate bruk av Produktene eller Dokumentasjonen, i ethvert format, gjennom en tidsdelingstjeneste, servicebyrå, nettverk eller på annen måte som ikke er fastsatt i Dokumentasjonen; eller (vi) tillate eller oppfordre en tredjepart til å gjøre noe av det foregående.

3.2 To the extent permitted under applicable law, Customer agrees not to: (i) decompile, disassemble, or reverse engineer the Products; (except to the extent expressly permitted by mandatory law); (ii) alter, modify or create any derivative works based on the data or Documentation; (iii) merge the Products with any other software other than as expressly set forth in the Documentation; (iv) use, copy, sell, sublicense, lease, rent, loan, assign, convey or otherwise transfer the Products or Documentation except as expressly authorized by this Licence Agreement; (v)  distribute, disclose or allow use of the Products or Documentation, in any format, through any timesharing service, service bureau, network or by any other means not provided for in the Documentation; or (vi) permit or encourage any third party to do any of the foregoing. 

3.3 Med unntak av det som er uttrykkelig angitt her, gis det ingen andre lisenser under denne prøveavtalen. 

3.3 Except as expressly provided herein, no other licences are granted under this Trial Agreement. 

4. IMMATERIELLE.

4.1 Produktet og alle immaterielle rettigheter i dette er eid av eller lisensiert til Autovista.  Ingenting i denne prøveavtalen gir eller overfører til kunden noe eierskap, eierskap eller interesse i produktet eller noen del av det.  Selv om Produktet er i Kundens besittelse eller Kunden har tilgang til det, skal Kunden ikke gjøre noe som er uforenlig med Autovistas tittel eller rettigheter med hensyn til Produktet eller på annen måte. 

4. INTELLECTUAL PROPERTY.

4.1 The Product and all intellectual property rights therein are owned by or licensed to Autovista.  Nothing in this Trial Agreement grants or conveys to Customer any ownership title or interest in the Product or any part of it.  While the Product is in Customer’s possession or Customer has access to it, Customer will not do anything that is inconsistent with the title or rights of Autovista in respect of the Product or otherwise.  

4.2 Kunden har eneansvar for beskyttelse og bevaring av sine data og filer, enten sine egne eller en tredjeparts data og filer, når de brukes sammen med eller i forbindelse med Produktet.

4.2 Customer will have sole responsibility for protection and preservation of its data and files, whether its own or those of a third party when used in conjunction with or in respect of the Product.

4.3 Rettigheter til kjøretøybilder tilhører opphavsmannen eller rettighetshaveren. Autovista gir ikke kunden noen som helst rettigheter til å bruke slike bilder; Autovista kan når som helst trekke tilbake koblingene til bildene. 

4.3 Rights to vehicle images belong to their creator or rightsholder. Autovista grants to Customer no rights whatsoever to use such images; Autovista may withdraw the links to the images at any time. 

5. KONFIDENSIALITET.

5.1 All informasjon (inkludert enhver sammenstilling eller sammenslåing av ellers offentlig informasjon i en form som ikke er offentlig kjent), uansett hvordan den formidles av Autovista til kunden innenfor rammen av denne prøveavtalen, forblir Autovistas eiendom. Kunden garanterer og forplikter seg til å holde denne informasjonen konfidensiell og ikke avsløre slik informasjon til noen tredjepart uten Autovistas skriftlige forhåndssamtykke, med mindre (i) informasjonen er i det offentlige uten brudd på denne prøveavtalen (bortsett fra at enhver sammenstilling av ellers offentlig informasjon i en form som ikke er offentlig kjent, likevel skal behandles som konfidensiell informasjon) eller (ii) ble lovlig innhentet av kunden fra en tredjepart annet enn gjennom et tillitsbrudd.

5. CONFIDENTIALITY.

5.1 Any information (including any compilation or amalgamation of otherwise public information in a form not publicly known), however communicated, by Autovista to Customer within the scope of this Trial Agreement will remain the property of Autovista. Customer warrants and undertakes to keep this information confidential and not to disclose such information to any third party without Autovista’s prior written consent, unless (i) the information is in the public domain without a breach of this Trial Agreement (except that any compilation of otherwise public information in a form not publicly known shall nevertheless be treated as confidential information) or (ii) was lawfully obtained by the Customer from a third party other than through a breach of confidence.

5.2 Kunden skal bare gi tilgang til Produktet til sine ansatte (som skriftlig er bundet av vilkår som er minst like restriktive som denne prøveavtalen) som har behov for å få tilgang til Produktet i forbindelse med Tillatt bruk, og skal sikre slike ansattes overholdelse av denne Prøveavtalen, og skal være ansvarlig for handlingene til sine ansatte som om de var egne handlinger. Det er uttrykkelig forbudt for kunden å dele tilgangsinformasjon til noen tredjepart.

5.2 Customer will only grant access to the Product to its employees (who are bound in writing to terms at least as restrictive as this Trial Agreement) who have a need to access the Product for the purposes of the Permitted Use, and will ensure such employees’ compliance with this Trial Agreement, and shall be liable for the actions of its employees as if they were its own actions. Customer is expressly forbidden from sharing any access credentials to any third party.

5.3 Kunden skal fullt ut holde Autovista skadesløs for eventuelle tap selskapet kan pådra seg i forbindelse med eller som følge av brudd på denne klausul 5, inkludert, men ikke begrenset til, indirekte, tilfeldige eller følgeskader.

5.3 Customer will fully indemnify Autovista for any losses it may incur in connection with or arising out of a breach of this clause 5, including but not limited to any indirect, incidental, or consequential losses.

5.4 Ethvert brudd på denne klausul 5 vil automatisk avslutte denne prøveavtalen.

5.4 Any breach of this clause 5 will automatically terminate this Trial Agreement.

6. GARANTIER.

6. WARRANTIES.

6.1 Kunden forstår at Produktet gjøres tilgjengelig «som det er» og kun for Tillatt bruk. I tilfelle en defekt i eller svikt på produktet i løpet av evalueringsperioden, kan Autovista, etter eget skjønn, iverksette kommersielt rimelige tiltak for å endre eller erstatte produktet, eller den defekte delen av det, eller trekke tilbake produktet i sin helhet. 

6.1 Customer understands that the Product is made available on an “as is” basis and only for the Permitted Use. In the event of a defect in or failure of the Product during the Evaluation Period, Autovista may, at its sole discretion, use commercially reasonable efforts to amend or replace the Product, or the defective portion thereof or withdraw the Product in its entirety. 

6.2 Autovista gir ingen løfter eller garantier angående produkter eller tjenester eller som ellers kan være relatert til prøveavtalen, og garanterer ikke uavbrutt eller feilfri drift av produktet.  Autovista fraskriver seg alle representasjoner, betingelser, lovbestemte garantier eller underforståtte garantier, inkludert, men ikke begrenset til, garantier om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov.  

6.2 Autovista makes no representations or warranties regarding any products or services or as may be otherwise related to the Trial Agreement and does not warrant uninterrupted or error-free operation of the Product.  Autovista disclaims all representations, conditions, statutory warranties or implied warranties, including, but not limited to, any warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, to the fullest extent permitted by applicable law.  

7. BEGRENSNING AV ANSVAR.

7. LIMITATION OF LIABILITY.

7.1 Under ingen omstendigheter vil Autovista være ansvarlig for noen indirekte, tilfeldige eller følgeskader, inkludert uten begrensning tapt fortjeneste eller inntekter, bortkastede utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, integreringskostnader eller kundens utgifter for å bestemme produktets levedyktighet), tapte eller skadede data, skade relatert til bruken av produktene og uautorisert systembruk. Under ingen omstendigheter skal Autovistas hele ansvar overfor Kunden (inkludert for uaktsomhet) overstige GBP 10 000. Denne begrensningen skal ikke gjelde i tilfeller av svindel eller personskade eller annet ansvar som ikke kan utelukkes av gjeldende lov. Autovista er ikke ansvarlig overfor andre personer enn kunden i forbindelse med denne prøveavtalen eller dens innhold.

7.1 In no event will Autovista be liable for any indirect, incidental, or consequential damages, including without limitation lost profits or revenues, wasted expenditure (including but not limited to, integration costs, or Customer expenditure in determining the viability of the Product), lost or damaged data, damage related to the use of the Products, and unauthorised system use. In no event shall Autovista’s entire liability to the Customer (including for negligence) exceed £10,000. This limitation shall not apply in cases of fraud or personal injury or any other liability that cannot be excluded by applicable law. Autovista will not be liable to any person other than Customer in connection with this Trial Agreement or its subject-matter.

8. VARIGHET OG OPPSIGELSE.

8. TERM AND TERMINATION.

8.1 Evalueringsperioden skal være som angitt i bestillingsskjemaet, og kan forlenges hvis den er skriftlig godkjent av Autovista etter en forespørsel fra kunden.

8.1 The Evaluation Period shall be as set out in the Order Form, and can be extended if approved in writing by Autovista following a request by the Customer.

8.2 Kunden vil slutte å få tilgang til Produktet og slette og destruere Produktet og alle data hentet fra Produktet og skal bekrefte dets samsvar med denne klausul 8 skriftlig til Autovista, tidligst av: (i) Autovistas forespørsel når som helst i løpet av Evalueringsperioden, uansett årsak; (ii) utløpet av evalueringsperioden; (iii) når produktet ikke lenger brukes av kunden i samsvar med denne prøveavtalen (inkludert, men ikke begrenset til, brudd på klausul 3); (iv) hvis kunden begår vesentlig brudd på noen av vilkårene i prøveavtalen; eller (v) når den begrensede lisensen til å bruke produktet i henhold til denne prøveavtalen opphører eller på annen måte avsluttes («avslutningshendelse»).

8.2 The Customer will cease accessing the Product and delete and destroy the Product and any data obtained from the Product and shall confirm its compliance with this clause 8 in writing to Autovista, at the earliest of: (i) Autovista’s request at any time during the Evaluation Period for whatever reason; (ii) the expiry of the Evaluation Period; (iii) when the Product is no longer used by the Customer in accordance with this Trial Agreement (included but not limited to a breach of clause 3); (iv) if Customer commits any material breach of any term of the Trial Agreement; or (v) when the limited licence to use the Product under this Trial Agreement terminates or is otherwise terminated (“Termination Event”).

8.3 Autovista har ingen forpliktelse til å gi kunden tilgang til produktet etter en avslutningshendelse.

8.3 Autovista shall have no obligation to provide the Customer with access to the Product following any Termination Event.

9. PERSONVERN.

9. DATA PROTECTION.

9.1 Begge parter vil overholde alle gjeldende krav i den generelle databeskyttelsesforordningen ((EU) 2016/679) og eventuelle nasjonale gjennomføringslover, forskrifter og sekundær lovgivning, som endret eller oppdatert fra tid til annen («databeskyttelseslovgivningen»). Denne klausul 9 kommer i tillegg til, og lindrer ikke, fjerner eller erstatter en parts forpliktelser i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

9.1 Both parties will comply with all applicable requirements of the General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679) and any national implementing laws, regulations and secondary legislation, as amended or updated from time to time (the “Data Protection Legislation”). This clause 9 is in addition to, and does not relieve, remove or replace, a party’s obligations under the Data Protection Legislation.

9.2 Partene erkjenner at i henhold til databeskyttelseslovgivningen er kunden datakontrollør og Autovista er dataprosessor (der behandlingsansvarlig og databehandler har betydningen som definert i databeskyttelseslovgivningen).

9.2 The parties acknowledge that for the purposes of the Data Protection Legislation, the Customer is the data controller and Autovista is the data processor (where Data Controller and Data Processor have the meanings as defined in the Data Protection Legislation).

9.3 Kunden skal sørge for at den har alle nødvendige og hensiktsmessige samtykker og varsler på plass for å muliggjøre lovlig overføring av personopplysningene (som definert i databeskyttelseslovgivningen) til Autovista for varigheten og formålene med denne prøveavtalen, inkludert når kunden legger inn personopplysninger (inkludert, men ikke begrenset til kundeopplysninger, eller et registreringsnummer (VRM) eller kjøretøyidentifikasjonsnummer (VIN)) i produktene med det formål å undersøke Produkters data, eller på annen måte i løpet av bruken av produktene. Kunden skal ikke overføre noen spesielle kategorier av data (som definert i databeskyttelseslovgivningen) til Autovista. Kunden skal holde Autovista skadesløs fullt ut i forbindelse med ethvert brudd på disse forpliktelsene.

9.3 The Customer will ensure that it has all necessary and appropriate consents and notices in place to enable lawful transfer of the Personal Data (as defined in the Data Protection Legislation) to Autovista for the duration and purposes of this Trial Agreement, including when Customer enters Personal Data (including but not limited to customer details, or a vehicle registration number (VRM) or vehicle identification number (VIN)) into the Products for the purposes of interrogating the Products’ data, or otherwise in the course of using the Products. The Customer will not transfer any Special Category Data (as defined in the Data Protection Legislation) to Autovista. Customer will indemnify Autovista fully in relation to any breach of these obligations.

9.4 Autovista skal bare behandle VRM eller VIN for å identifisere et kjøretøy og registrere denne aktiviteten for fakturerings- og revisjonsformål og for rapportering til bilprodusenter hvis systemer Autovista bruker.

9.4 Autovista shall only process the VRM or VIN to identify a vehicle and to record this activity for invoicing and audit purposes and for reporting to car manufacturers whose systems Autovista uses.

9.5 Autovista skal, i forbindelse med alle personopplysninger som behandles i forbindelse med Autovistas oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til denne prøveavtalen:

9.5 Autovista shall, in relation to any Personal Data processed in connection with the performance by Autovista of its obligations under this Trial Agreement:

9.5.1 behandle personopplysninger for å levere tjenester i henhold til prøveavtalen og ellers bare etter kundens skriftlige instruksjoner, med mindre Autovista er lovpålagt av en offentlig myndighet eller domstol å behandle personopplysninger av en annen grunn, i hvilket tilfelle Autovista vil gjøre rimelige anstrengelser for å varsle kunden på forhånd hvis Autovista ikke forbys å gjøre det;

9.5.1 process Personal Data in order to provide services under the Trial Agreement and otherwise only on Customer’s written instructions, unless Autovista is legally compelled by a public authority or court to process Personal Data for a different reason, in which case Autovista will use reasonable endeavours to notify Customer in advance if Autovista is not prohibited from doing so;

9.5.2 sikre at selskapet har på plass hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte mot uautorisert eller ulovlig behandling av personopplysninger og mot utilsiktet tap eller ødeleggelse av eller skade på personopplysninger for å sikre et sikkerhetsnivå for personopplysninger som er passende for risikoen med hensyn til den teknologiske utviklingen og kostnadene ved å implementere eventuelle tiltak. Autovista vil gi en detaljert beskrivelse av slike tiltak på forespørsel til dataprotection@autovistagroup.com;

9.5.2 ensure that it has in place appropriate technical and organisational measures to protect against unauthorised or unlawful processing of Personal Data and against accidental loss or destruction of, or damage to, Personal Data to ensure a level of security for Personal Data appropriate to the risk having regard to the state of technological development and the cost of implementing any measures. Autovista will provide a detailed description of such measures on request to dataprotection@autovistagroup.com;

9.5.3 sikre at alt personell som har tilgang til og/eller behandler personopplysninger er forpliktet til å holde personopplysningene konfidensielle;

9.5.3 ensure that all personnel who have access to and/or process Personal Data are obliged to keep the Personal Data confidential;

9.5.4 ikke overføre noen personopplysninger utenfor EØS-området med mindre det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra kunden og følgende betingelser er oppfylt: (i) kunden eller Autovista har gitt passende garantier i forbindelse med overføringen; (ii) den registrerte har håndhevbare rettigheter og effektive rettsmidler; (iii) Autovista overholder sine forpliktelser i henhold til personvernlovgivningen ved å tilby et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for alle personopplysninger som overføres; og (iv) Autovista overholder rimelige instruksjoner som kunden har varslet om på forhånd med hensyn til behandling av personopplysninger;

9.5.4 not transfer any Personal Data outside of the European Economic Area unless the prior written consent of the Customer has been obtained and the following conditions are fulfilled: (i) the Customer or Autovista has provided appropriate safeguards in relation to the transfer; (ii) the data subject has enforceable rights and effective legal remedies; (iii) Autovista complies with its obligations under the Data Protection Legislation by providing an adequate level of protection to any Personal Data that is transferred; and (iv) Autovista complies with reasonable instructions notified to it in advance by the Customer with respect to the processing of the Personal Data;

9.5.5 yte rimelig bistand til kunden, for kundens regning, med å svare på enhver forespørsel fra en registrert og for å sikre overholdelse av sine forpliktelser i henhold til databeskyttelseslovgivningen med hensyn til sikkerhet (GDPR artikkel 32), bruddvarsler til tilsynsmyndigheten (GDPR artikkel 33), kommunikasjon av brudd på personopplysninger til den registrerte (GDPR artikkel 34),  konsekvensanalyser (GDPR artikkel 35) og konsultasjoner med tilsynsmyndigheter eller regulatorer (GDPR artikkel 36);

9.5.5 provide reasonable assistance to the Customer, at the Customer’s cost, in responding to any request from a Data Subject and in ensuring compliance with its obligations under the Data Protection Legislation with respect to security (GDPR Article 32), breach notifications to the supervisory authority (GDPR Article 33), communication of personal data breaches to the data subject (GDPR Article 34), impact assessments (GDPR Article 35) and consultations with supervisory authorities or regulators (GDPR Article 36);

9.5.6 varsle kunden uten unødig forsinkelse etter å ha blitt oppmerksom på et brudd på personopplysninger;

9.5.6 notify the Customer without undue delay on becoming aware of a Personal Data breach;

9.5.7 etter skriftlig anvisning fra kunden, slette eller returnere personopplysninger og kopier av disse til kunden ved oppsigelse av denne prøveavtalen, med mindre det kreves av gjeldende lov for å lagre personopplysningene;

9.5.7 at the written direction of the Customer, delete or return Personal Data and copies thereof to the Customer on termination of this Trial Agreement unless required by any applicable law to store the Personal Data;

9.5.8 opprettholde fullstendige og nøyaktige registre og informasjon for å demonstrere samsvar med denne paragraf 9 og tillate revisjoner av kunden eller kundens utpekte revisor.

9.5.8 maintain complete and accurate records and information to demonstrate its compliance with this clause 9 and allow for audits by the Customer or the Customer’s designated auditor.

9.6 Kunden samtykker i at Autovista utnevner leverandører av VRM- og VIN-data og underleverandører som tilbyr systemstøtte som tredjepartsbehandlere av personopplysninger i henhold til prøveavtalen. Autovista har inngått eller vil inngå en skriftlig avtale med tredjepartsbehandlere som i vesentlig grad dekker forpliktelsene i denne klausulen, og mellom Autovista og kunden skal Autovista forbli fullt ansvarlig for alle handlinger eller utelatelser fra en slik tredjepartsbehandler.

9.6 Customer consents to Autovista appointing providers of VRM and VIN data and subcontractors who provide systems support as third party processors of Personal Data under the Trial Agreement. Autovista has entered or will enter into a written agreement with third-party processors substantially covering the obligations contained in this clause, and as between Autovista and Customer, Autovista shall remain fully liable for all acts or omissions of any such third party processor.

10. Diverse.

10. MISCELLANEOUS.

10.1 Denne prøveavtalen og rettighetene som er gitt herunder kan ikke overdras eller på annen måte overføres av kunden uten skriftlig forhåndssamtykke fra Autovista.

10.1 This Trial Agreement and the rights granted hereunder cannot be assigned or otherwise transferred by Customer without Autovista’s prior written consent.

10.2 Kunden skal ikke bruke Autovistas eller noen av gruppens merkenavn, varemerker eller logoer eksternt uten skriftlig forhåndssamtykke fra Autovista.

10.2 Customer shall not use Autovista’s or any of its group’s brand names, trademarks or logos externally without prior written consent from Autovista.

10.3 Vilkårene, bestemmelsene og fremstillingene i denne prøveavtalen er ment å overleve fullføring av ytelse eller oppsigelse, inkludert, uten begrensning, bestemmelsene i klausulene 4 og 5 ovenfor.

10.3 The terms, provisions and representations contained in this Trial Agreement are intended to survive completion of performance or termination, including, without limitation, the provisions of clauses 4 and 5 above.

10.4 Ethvert varsel som skal gis til kunden i henhold til prøveavtalen, skal være gyldig hvis det leveres via e-post til kundens e-postadresse spesifisert i bestillingsskjemaet, eller som senere har blitt meddelt Autovista skriftlig. Alle meldinger fra kunden til Autovista skal være effektive hvis de leveres via e-post til legal@autovistagroup.com.

10.4 Any notice to be given to the Customer under the Trial Agreement shall be effective if delivered via email to the Customer’s email address specified in the Order Form or as may have been subsequently notified to Autovista in writing. Any notices from the Customer to Autovista shall be effective if delivered via email to legal@autovistagroup.com.

10.5 Denne prøveavtalen kan bare endres ved en skriftlig avtale signert etter datoen for denne prøveavtalen. 

10.5 This Trial Agreement can only be amended by a written agreement signed subsequent to the date of this Trial Agreement. 

10.6 Unnlatelse eller forsinkelse av en av partene til å utøve eller håndheve noen rettigheter skal ikke tolkes som en fraskrivelse av sine rettigheter i henhold til denne prøveavtalen eller på annen måte. Ingen fraskrivelse fra en part av noe brudd på denne prøveavtalen av den andre skal betraktes som en fraskrivelse av etterfølgende brudd på samme eller noen annen bestemmelse.

10.6 Failure or delay by either party to exercise or enforce any rights will not be construed as a waiver of its rights under this Trial Agreement or otherwise. No waiver by a party of any breach of this Trial Agreement by the other shall be considered as a waiver of any subsequent breach of the same or any other provision.

10.7 Hvis noen bestemmelse (eller del av en bestemmelse) i denne avtalen anses av en kompetent myndighet eller domstol for å være ugyldig eller ikke kan håndheves helt eller delvis, vil den bestemmelsen eller delen anses som slettet, og gyldigheten av de andre bestemmelsene i denne avtalen og resten av den aktuelle bestemmelsen skal ikke påvirkes av dette.  I tilfelle slike ugyldige eller ugjennomførbare vilkår eller bestemmelser er en viktig del av denne avtalen, skal denne avtalen og alle lisenser som er gitt her, automatisk opphøre.

10.7 If any provision (or part of a provision) of this Agreement is held by any competent authority or court to be invalid or unenforceable in whole or in part, that provision or part will be deemed deleted, and the validity of the other provisions of this Agreement and the remainder of the provision in question shall not be affected thereby.  In the event such invalid or unenforceable term or provision is an essential part of this Agreement, this Agreement and all licences granted herein shall automatically terminate.

10.8 Denne prøveavtalen utgjør hele prøveavtalen og erstatter alle tidligere prøveavtaler og overenskomster mellom partene i forbindelse med produktene.

10.8 This Trial Agreement is the entire Trial Agreement and replaces all previous Trial Agreements and understandings between the parties relating to the Products.

10.9 Prøveavtalen og eventuelle tvister eller krav (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) som oppstår som følge av dens gjenstand eller dannelse, skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk lovgivning (unntatt konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer) og eksklusivt verneting for alle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne prøveavtalen skal være de ordinære domstolene,  med Oslo Tingrett som partenes avtalte verneting.

The Trial Agreement and any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of its subject matter or formation shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Norway (excluding the Convention on Contracts for the International Sale of Goods) and exclusive place of jurisdiction for all disputes arising out of or in connection with this Trial Agreement shall be the ordinary courts, with Oslo District Court as the parties’ agreed venue.

10.10 Ved eventuell uoverensstemmelse mellom den engelske og norske versjonen av denne prøveavtalen, skal bestemmelsene i de norske språkvilkårene gjelde. For å unngå tvil, skal denne klausul 10.10 ikke gjelde for noen forlengelse av evalueringsperioden.

10.10 In the event of any discrepancy between the English and Norwegian version of this Trial Agreement, the provisions of the Norwegian language terms and conditions shall prevail. For the avoidance of doubt, this clause 10.10 shall not apply to any extension of the Evaluation Period.

V0524-01